Avís legal

En virtut de l’estipulat per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el domini ficeps3.com pertany com a titular a:

FICEP STEEL SURFACE SYSTEMS, S.L. (d’ara endavant, FICEPS3)
CIF: B-65.326.878
Domicili Social en Calle Tarragona, número 60
Vilassar de Dalt, (08993, Barcelona)
ficeps3.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb nombre de Tom 41898, Foli 16, Fulla B-394827, Inscripció 1ª.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquesta pàgina web es regirà per les presents condicions, incloent-ne els continguts i serveis posats a la disposició dels usuaris. És per això que des de FICEPS3 li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el simple accés a ficeps3.com ja serà considerat com a “usuari” de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents a cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les se li recomana no seguir fent ús de la pàgina web.

FICEPS3 es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, comprometent-se a publicar i amb això informar de les variacions que poguessin afectar als usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari segueixi fent ús de la pàgina web.

Així mateix, FICEPS3 es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny de ficeps3.com, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l’accés a la pàgina web. Podria passar que derivat de les modificacions en la web descrites en el paràgraf anterior s’incloguessin nous continguts o serveis que a més d’estar subjectes a aquestes Condicions d’Ús també ho estiguessin a Condicions Particulars o Especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l’estipulat en aquestes últimes.

 

Obligacions i responsabilitats dels usuaris
Durant l’ús de la present pàgina web, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic, quedant prohibit l’ús amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionaess o lesives per FICEPS3 o tercers. Per tant, l’ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l’usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de FICEPS3 i/o de tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la web. Així mateix, haurà d’abstenir-se d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de FICEPS3.
L’usuari es compromet a facilitar informació verídica a través de les comunicacions amb FICEPS3, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a la nostra empresa com a tercers.
FICEPS3 adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són completament fiables, per la qual cosa FICEPS3 no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. Preguem als usuaris que s’abstinguin d’introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a FICEPS3 o tercers.
FICEPS3 es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Admissió de backlinks / hiperlinks
Permís per reproduir fotografies
Els continguts, les fotografies, els vídeos, els dissenys, els textos, els gràfics, els logos, les icones, els botons, el programari, els noms comercials, les marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats a la web són propietat de FICEPS3, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió a la pàgina web o a qualsevol xarxa social on FICEPS3 estigui present, excepte en aquells casos en què existeixi una indicació expressa en contrari, i estan protegits, entre unes altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Queda prohibida la reproducció de la present web així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de FICEPS3. Sense perjudici, l’usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la web per a l’ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant-se FICEPS3 el dret a sol·licitar, a qualsevol moment, l’eliminació immediata de qualsevol enllaç a la web. Les condicions són:

Serà un dret revocable i no exclusiu.
No podrà donar a entendre que FICEPS3 recomana aquest lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.
No ha d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o la discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit.
L’enllaç ha de dirigir a la web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la web.
FICEPS3 no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

 

Responsabilitat de l’empresa
FICEPS3 no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.
Tant l’accés a la webs com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, FICEPS3 no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l’eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.
FICEPS3 no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionessin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, malfuncionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a FICEPS3.

 

Normes d’Ús de la pestanya Notícies
La pestanya “Notícies” de ficeps3.com informa sobre novetats, notícies, serveis oferts i qualsevol informació general relacionada amb FICEPS3. La present web no ofereix la possibilitat de participar amb els seus comentaris en les entrades publicades.

FICEPS3 recomana als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixin atentament les presents condicions especifiques, doncs amb aquestes s’entendran acceptades les presents normes d’ús íntegrament.

 

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció
Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Barcelona.